Verantwoording

Jaarlijks moeten wij als vereniging (financiële) verantwoording afleggen aan onze leden.

Deze stukken geven inzicht in:

  • de balans die een overzicht geeft van de bezittingen en schulden van uw vereniging;
  • de exploitatierekening waarin de inkomsten en uitgaven zijn weergegeven;
  • een toelichting op de balans en exploitatierekening;
  • het jaarverslag waarin niet-financiële aspecten van de vereniging, zoals prestaties, samenstelling van het bestuur en het te voeren beleid, staan beschreven

RSIN nummer ↗

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 8094.02.142

Beloningsbeleid ↗

Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten Venlo kent geen beloningsbeleid ten aanzien van haar bestuursleden en haar vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen alleen vergoeding voor de door hun gemaakte kosten.

Balans en staat
van baten en lasten ↗

Het bestuur is verplicht jaarlijks na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging te maken en op papier te stellen. Deze zijn voor iedereen inzichtelijk.

Balans 2023
Balans 2022
Balans 2021
Balans 2020
Balans 2019
Balans 2018
Balans 2017


Ga snel naar: